fbpx
REGULAMIN STUDIO - najczęściej zadawane pytania. Blog o tatuażu, blog o piercingu, blog o laserowym usuwaniu tatuażu. Artykuły i informacje tatuaże, piercing, laser. Wszystko o piercing, tattoo, laserowe usuwanie tatuażu. Propaganda Tattoo Poznań

• REGULAMIN STUDIO •

I Każdy klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem studio.

II Klient musi zachować absolutną trzeźwość (używki, narkotyki, alkohol etc.).

III Przed przystąpieniem do sesji konieczne jest wypełnienie dokumentów zaświadczających o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz formularza zgody na wykonanie zabiegu.

a) W wypadku osób nieletnich musi zostać dostarczona zgoda opiekuna prawnego lub jego obecność w czasie zabiegu. Bez kompletu dokumentów, klient nie będzie dopuszczony do sesji.

b) ZGODA / OBECNOŚĆ OPIEKUNA – wszystkie osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na zabieg (tatuaż, piercing, laser). Zgoda musi zostać wypisana na naszym formularzu. Przy wszystkich zabiegach u osób poniżej 18 roku życia wymagana jest obecność opiekuna w czasie zabiegu i wypisanie zgody na miejscu – sporadycznie uwzględniane są wyjątki, o wymaganej obecności opiekuna decyduje studio w czasie konsultacji przed zapisem. [*wyjątek to np. skończone 17 lat i 2x upper lobe, a nie skończone 16 lat i 2x sutki] 

IV Wszystkie projekty, tatuaże oraz prace pośrednie wyceniane są indywidualnie.

V Jeśli tatuaż wykonywany jest w naszym studio projekt jest bezpłatny. Projekt stanowi własność studio, w przypadku niedotrzymania terminu sesji bądź niezrealizowania wyznaczonego projektu zabrania się przekazywania go osobom trzecim czy realizacji w innym studio – wszelkie nadużycia związane z projektem są naruszeniem praw autorskich z następstwem prawnym.

VI Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień tatuowania w szczególnych przypadkach możliwe jest przedstawienie projektu wcześniej jednak wymaga to indywidualnych ustaleń. W dniu tatuowania istnieje możliwość zmiany zamysłu sesji, jednak zarezerwowany termin jest umową zawartą na konkretną kwotę, w związku z czym np. przy rezerwacji terminu całodniowego nie ma możliwości wykonania tatuażu za mniejszą kwotę. Rezerwacja sesji, ustalona kwota końcowa oraz wpłata zadatku są przedmiotami umowy.

VII Istnieje możliwość przyprowadzenia osoby towarzyszącej jednak, wcześniej należy o tym fakcie uprzedzić tatuatora oraz upewnić się, że w danym dniu nie będzie to przeszkadzało w pracy studio. O tym czy osoba towarzysząca może wejść do gabinetu decyduje osoba przeprowadzająca zabieg.

VIII W czasie rezerwacji terminu klient musi być osobą pełnoletnią. Dopuszczalna jest rezerwacja terminu przed ukończeniem 18 lat, jednak termin sesji musi odbywać się już po urodzinach. Dopuszczamy wykonywanie zabiegów osobom niepełnoletnim, jednak wymagana jest obecność opiekuna prawnego lub osobista wizyta z opiekunem przed terminem sesji i złożenie przez niego stosownych oświadczeń.

IX W szczególnych wypadkach termin sesji można zmienić maksymalnie do 7 dni przed umówioną datą, bez straty zadatku.

X Niedotrzymanie terminu sesji bez wcześniejszego poinformowania lub po przekroczeniu terminu 7 dni skutkuje utratą zadatku. Rezerwacja kolejnego terminu wymaga dokonania wpłaty 50%-100% ustalonej kwoty za tatuaż – o wysokości kolejnego zadatku decyduje studio.

XI W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w tym przypadku zadatek przepada. Tatuator ma możliwość odwołania sesji ze względu na złe samopoczucie lub inne czynniki uniemożliwiające pracę lub wpływające na jej jakość – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.

XII Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.

XIII Możliwe jest przerwanie sesji w przypadku złego samopoczucia klienta, wystąpienia objawów niepożądanych lub innych aspektów uniemożliwiających kontynuację sesji. Nie jest to równoznaczne ze zwrotem zadatku lub zmniejszeniem ceny sesji.

XIV Tatuator ma prawo odmówić wykonania danego tatuażu lub wzoru bez podania przyczyny. Piercer ma prawo odmówić każdego zabiegu, zwłaszcza u osób nieletnich.

XV [a] Rezerwacja terminu poprzez wpłatę zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Za każdy umówiony termin wymagana jest wpłata osobnego zadatku. Nie ma możliwości rozliczenia zadatków za zarezerwowane terminy w formie wykonania w kwocie równoważnej tatuażu ani żadnej innej formy rozliczenia wpłaty. Rezerwując termin, klient zawiera ze studio umowę, na poczet jej wykonania uiszcza zadatki w ustalonej kwocie, za każdy objęty umową termin.
[b] Możliwa jest wpłata osobiście w studio (po ówczesnym zapowiedzeniu się od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00) bądź przelewem. Nie przyjmujemy przelewów zagranicznych na konto ogólne, w przypadku zaksięgowania takiego przelewu na naszym koncie klient zostanie obciążony prowizją jaka została nam naliczona. W celu ustalenia warunków przelewu zagranicznego należy skontaktować się z nami indywidualnie. W przypadku wpłaty zadatku osobiście, studio wydaje potwierdzenie. Wymagane jest okazanie potwierdzenia przed sesją. W przypadku braku potwierdzenia, zadatek traktuje się jako niewpłacony.

XVI Zadatek jest bezzwrotny. W szczególnych przypadkach możliwe jest przełożenie wpłaty na kolejny termin. Wymaga to indywidualnych ustaleń z zarządem studio.

XVII W przypadku niedotrzymania bądź rezygnacji z terminu tatuowania zadatek przepada. Niedotrzymanie terminu lub rezygnacja traktowane są jako niedopełnienie umowy.

XVIII Tatuaże powstają poprzez bezpośrednią ingerencję w skórę, przy zabiegu naruszającym ciągłość tkanek. Poprawne wygojenie tatuażu, leży po stronie klienta – w wypadku nieprawidłowej pielęgnacji, skłonności do bliznowacenia a nawet najdrobniejszych otarć i skaleczeń na zagojonym tatuażu mogą pojawić się defekty. Nie mając możliwości uczestniczenia w procesie gojenia oraz dokładnej znajomości indywidualnych cech organizmu klienta, nie mamy wpływu na finalne zagojenie. W związku z powyższym tatuaże nie podlegają pod darmowe poprawki.

XIX Cenę poprawki ustala się na podstawie potrzebnego zakresu prac przy czym jest ona preferencyjna. Wyjątkiem są błędy wynikające z ewidentnej winy tatuatora, co rozstrzygnie studio w procesie reklamacyjnym – aby otrzymać dalsze wytyczne dotyczące reklamacji należy kontaktować się wyłącznie przez FB studio. Klient ma na złożenie reklamacji 30 dni od daty wykonania, proces i ocena rozpocznie się gdy tatuaż będzie całkowicie zagojony.

XX Klient otrzymuje wskazówki dotyczące pielęgnacji tatuażu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostają automatycznie odrzucone, poprawka takiego tatuażu jest dodatkowo płatna.

XXI W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu, klient traci prawo do referencyjnej ceny poprawki. W zależności od zakresu prac poprawka może zostać wyceniona jak standardowy tatuaż lub traktowana będzie jako oddzielna sesja.

XXII Vouchery (np. konkursowe, lojalnościowe) do wykorzystania są przy każdym tatuażu/piercingu jednak mają ograniczony okres ważności. Tatuaże w naszym studio zaczynają się od 200 PLN, piercing od 100 PLN. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

XXIII Bony podarunkowe mogą zostać zakupione w studio lub drogą internetową. Jeśli voucher jest imienny istnieje możliwość przekazania bonu innej osobie za zgodą studio oraz po ówczesnym ustaleniu tego faktu. Termin realizacji bonu to 3 miesiące od daty zakupu i nie podlega on przedłużeniu bez ważnych przyczyn. Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Po umówieniu sesji obejmującej wykorzystanie vouchera, traktowany jest on jako zadatek.

XXIV Po dokonaniu rezerwacji online (strona www) prosimy upewnić się, że wybrany termin nie został wcześniej zajęty. Pierwszeństwo przy rezerwacji terminu mają klienci, zapisujący się bezpośrednio w studio. W razie zbieżności zapisów, zaproponujemy najbliższy wolny termin. W związku z powyższym, wcześniejsza wpłata zadatku przy tym sposobie rezerwacji nie jest potwierdzeniem wybranego terminu – następuje ono dopiero w trakcie kontaktu ze studio.

XXV Rezerwacja online jest ważna 24h – w tym czasie, prosimy o kontakt w celu: potwierdzenia rezerwacji; ustalenia projektu i zakresu wykonywanych prac; wyceny końcowej oraz ustalenia daty i godziny sesji. W przypadku kiedy nie odnotujemy kontaktu rezerwacja zostaje anulowana.

XXVI Po potwierdzeniu rezerwacji podamy dane do wpłaty zadatku. Na wpłatę czekamy 48h od chwili podania niezbędnych danych. Brak wpłaty zadatku powoduje anulowanie rezerwacji. Paragon jest do odbioru w studio przez 24h od momentu zaksięgowania wpłaty.

XXVII Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy biuro@tatuaze-poznan.pl bezpośrednio do zarządu – w przypadku innej drogi kontaktu roszczenia zostają automatycznie uznane za niebyłe i nie będą rozpatrzone. Tatuator nie jest osobą upoważnioną do rozwiązywania sporów oraz przyjmowania reklamacji.

STUDIO NIE ODPOWIADA ZA PERSONALNE USTALENIA Z TATUATOREM, KTÓRE NARUSZAJĄ TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU!!! JEDYNĄ POPRAWNĄ FORMĄ KONTAKTU ZE STUDIO JEST KONTAKT POPRZEZ OFICJALNE KANAŁY.

PROPAGANDA TATTOO&PIERCING – STUDIO TATUAŻU ARTYSTYCZNEGO I PIERCINGU
UL. GŁOGOWSKA 141, 60-244 POZNAŃ, GRUNWALD
WWW.TATUAZE-POZNAN.PL / BIURO@TATUAZE-POZNAN.PL | TEL. 885-828-866

Obowiązuje od dnia 01/09/2015
Ostatnia korekta dnia 02/01/2023